primorska_knjigamala

Po uspešni objavi zbornika Vstala, Primorska, si v novem življenju, O Primorski v letih 1945-1990 (prva izdaja september 2011, druga izdaja april 2012)  se je Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica odločilo, da v počastitev 75-letnice ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda objavi na podoben način zasnovan zbornik Na Primorskem leta 1941. Avtor zasnove knjige in njen urednik je dr. Branko Marušič.

Vsebina knjige, ki prinaša v največji meri že objavljeno gradivo 46 avtorjev, razpršeno v periodičnih in drugih publikacijah, je razdeljena na sedem poglavij. Ponatisi so dobesedni, v celoti ali pa v odlomkih. Poleg uvoda, ki ga je napisal starosta slovenskih partizanov in tudi primorski partizan Janez Stanovnik, sestavljajo uvodno poglavje prispevki treh zgodovinarjev Iva Juvančiča, Toneta Ferenca in Branka Marušiča. Njihova besedila, posvečena dogajanjem leta 1941 na Primorskem, so bila napisana v razponu skoraj šestih desetletij in se v njih zrcali podoba časa, v katerem so nastajala. To velja tudi za nekatere prispevke, ki so ponatisnjeni v naslednjih poglavjih. Drugo poglavje prinaša spomine ljudi, ki so obravnavani čas doživljali v tedanjih vojnih razmerah, v italijanski vojski, v internacijah in zaporih, pa tudi kot organizatorji partizanskega odpora. Naslednji del zbornika vsebuje objave nekaterih dokumentov. Omeniti velja, da je na voljo precej arhivskega gradiva, poleg vojaških in policijskih arhivov so pomembni tudi občinski arhivi;  z njihovo uporabo se prav lepo izrisuje vojni čas v vseh svojih posebnostih. Za ozemlje Primorske je malo neposrednega gradiva o začetni dejavnosti Osvobodilne fronte. Najpomembnejši viri ostajajo zato spomini udeležencev. V četrtem poglavju je predstavljen izbor člankov zgodovinarjev in drugih piscev; pri nekaterih objavah so spomini dopolnjeni z uporabo arhivskega gradiva.  Peto poglavje je namenjeno pregledu nastajanja in delovanja organizacije OF po posameznih predelih in krajih Primorske. Sledi odmev leta 1941 v književnosti, nato kronologija tega leta in nazadnje seznam piscev, ki so bili uvrščeni v zbornik.

Urednik dr. Branko Marušič je pripravil zanimivo branje o letu 1941 na Primorskem, kjer so bile razmere povsem drugačne kot drugod po Sloveniji. Primorska je bila del italijanske države, Primorci pa pod dvajset let trajajočim fašističnim terorjem, ki je prepovedal uporabo slovenskega jezika in slovenskih imen. Zato je bilo politično gibanje primorskih Slovencev v bistvu antifašistično, ki ni slonelo toliko na idejni in razredni osnovi kakor na narodnostni. Zbrano gradivo na zelo zanimiv način prikaže tedanje razmere in je lahko poučno branje za vse povojne generacije.

Knjigo je mogoče dobiti na sedežu Območnega združenja borcev za vrednote NOB Nova Gorica, Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica. Cena je 20 evrov, za člane ZB pa 15 evrov.

Besedilo: Miloš Lozič