SVOBODNA BESEDA je časopis ZZB za vrednote NOB Slovenije za domoljubna, socialna, gospodarska, politična, zgodovinska in kulturna vprašanja doma in po svetu. Izhaja vsak zadnji petek v mesecu.

Izdajatelj: ZZB za vrednote NOB Slovenije
Zanj: Marijan KRIŽMAN, predsednik

Uredniški odbor: mag. Blaž KAVČIČ (predsednik), dr. Maca JOGAN, Mitja MERŠOL, Meta MENCEJ in dr. Cvetka TÓTH HEDŽET

Odgovorni urednik: Janez ALIČ
Jezikovni pregled: Mirjam FURLAN LAPANJA

Oblikovanje: Vid  BREZOČNIK

Naslov uredništva: ZZB za vrednote NOB Slovenije Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: svobodna.beseda@zzb-nob.si, telefon: 041 686 322

Informacije o naročanju: romana.jemec@zzb-nob.si  ali po telefonu: 01 434 44 45