Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto

razpisuje  natečaj za izdelavo raziskovalne naloge na temo

Ženske v narodnoosvobodilnem gibanju na Slovenskem

I. PREDMET JAVNEGA NATEČAJA

Predmet javnega natečaja je prijava in izbor najboljših raziskovalnih nalog, ki jih izdelujejo osnovnošolci in srednješolci v okviru zgodovinskega krožka, pouka družboslovja, zgodovine in slovenščine.

Mlade želimo spodbuditi:

 • da spoznavajo prispevek bork NOV, aktivistk Osvobodilne fronte in drugih udeleženk NOB:
  • v partizanski vojski,
  • kurirskih in obveščevalnih aktivnostih,
  • zdravstveni oskrbi,
  • šolstvu in kulturi ter
  • na drugih področjih sodelovanja v narodnoosvobodilnem gibanju (oskrba z orožjem, hrano in oblačili; skrb za otroke partizanov, za sirote ipd.),
  • kako so jih obravnavali v slovenskih tiskanih občilih, ki so bila naklonjena okupatorskim oblastem;
 • da spoznavajo, kako so ženske premagovale mnoge težave vojnih razmer kot skrbnice partizanske družine v vojnih okoliščinah doma, kot sojetnice v taborišču ali okupatorjevem zaporu;
 • da ovrednotijo prispevek žensk v narodnoosvobodilnem gibanju ter posledice, ki jih je le-ta imel na položaj žensk po vojni do danes.

II. POGOJI ZA SODELOVANJE OZ. PRIJAVO NA JAVNI NATEČAJ

Na natečaju lahko kot avtorji raziskovalnih nalog sodelujejo učenci in učenke od 7. do 9. razreda osnovnih šol in dijaki ter dijakinje vseh programov srednjih šol.

Raziskovalno nalogo pripravijo učenci/dijaki posamezno ali v skupinah (do 4 osebe) pod mentorstvom odrasle osebe (strokovnega delavca šole ali zunanjega strokovnega sodelavca) in po enotnem metodološkem pristopu.

Avtorji ohranijo vse moralne avtorske pravice. Vsi avtorji morajo oddaji izdelka priložiti izjavo, da je izdelek njihovo lastno, avtorsko delo in da dovoljujejo javno objavo.

V primeru skupnega izdelka več avtorjev, priložijo izjave vsi  avtorji. V primeru, da je avtor mladoleten, izjavo o avtorstvu in dovoljenje za javno objavo podpišejo tudi  starši oziroma skrbniki.

Ob prvi in vseh  nadaljnjih javnih objavah je organizator nagradnega natečaja dolžan objaviti imena avtorjev. Dela ostanejo v lasti organizatorja nagradnega natečaja.

Pridobljene osebne podatke bo organizator nagradnega natečaja skrbno varoval in uporabljal v skladu z zakonom ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

III. NAVODILA ZA PRIPRAVO RAZISKOVALNIH NALOG

Temo in naslov, raziskovalne naloge izbere avtor oz. avtorji v sodelovanju z njihovimi mentorji, mentoricami.

Pri pripravi raziskovalnih nalog je potrebno upoštevati načelo izvirnosti, izdelane morajo biti v skladu z uveljavljenimi merili na posameznih področjih raziskovalnega dela in navodili za pripravo raziskovalnih nalog.

A. OBLIKA IN VSEBINA:

Raziskovalne naloge naj bodo napisane strnjeno, pregledno in naj bodo v skladu z obliko, ki ustreza uveljavljenim merilom na posameznih znanstvenih področjih ali vedah. Raziskovalne naloge naj bodo v obsegu do največ 40.000 znakov s presledki (oziroma 20 tipkanih strani).

Raziskovalne naloge morajo vsebovati:

 • naslovno stran, kjer so navedeni naslednji podatki: naslov naloge, ime in priimek avtorja/avtorjev, mentorja/mentorjev, letnica, naslov šole in kraj izdelave,
 • kazalo,
 • povzetek, v katerem naj bo podan kratek pregled ali izvleček dela in naj ne presega 2000 znakov (s presledki vred), priporočamo tudi navedbo ključnih besed),
 • uvod, v katerem je so predstavljeni cilji raziskave, hipoteza oziroma raziskovalno vprašanje, metoda dela, in struktura celotnega dela,
 • vsebinski del: v teoretičnem delu družbeno-zgodovinske okoliščine, splošna predstavitev področja, na katerem je delovala oseba/so delovale osebe, ki jo/jih boste predstavljali v empiričnem delu; v empiričnem delu vsestranska predstavitev osebe/oseb/skupine, podprta z raziskovanjem dokumentov, intervjuji ipd.,
 • zaključek, v katerem naj bodo podane avtorjeve ugotovitve in možnost nadaljnjih raziskav,
 • seznam literature in zaporedno pojasnjene opombe med besedilom raziskovalne naloge,
 • priloge, v kolikor so smiselne (fotokopije fotografij, zemljevidov, dokumentov, besedil …).

 

 B. PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG:

Predstavitev pred komisijo je javna in traja največ petnajst (15) minut. Predstavitvi lahko sledijo vprašanja komisije ali poslušalcev. Organizator nagradnega natečaja udeležencem zagotovi tablo in projekcijsko platno, računalnik in projektor. Predstavitev naloge naj bo jasno razčlenjena, vsebuje naj dovolj informacij, da bo zanimiva tudi za poslušalce. Udeleženci naj se izogibajo daljšim monologom ali obnovi že zapisane raziskovalne naloge.

Poslušalci si lahko delo ogledajo in z avtorjem/avtorji razpravljajo.

Avtor/avtorica oziroma avtorji naj na zagovoru predvsem:

 • pojasni/pojasnijo, zakaj se je odločil/a za izbrano temo
 • predstavi/predstavijo cilj naloge (ali hipotezo),
 • predstavi/predstavijo podatke, gradivo
 • jasno, pregledno in strnjeno predstavi/predstavijo svoje izsledke,
 • predstavi/predstavijo morebitne druge okoliščine, s katerimi se je srečeval/so se srečevali pri celotni pripravi in izdelavi naloge.

Avtor/avtorica oz. avtorji lahko predstavitev raziskovalne naloge podkrepi/podkrepijo s plakati ali drugimi ponazorili.

IV. NAČIN PRIJAVE TER ODDAJE RAZISKOVALNE NALOGE

1) Prijava prek e-pošte mora vsebovati: ime avtorja/avtorice oz. avtorjev naloge, delovni naslov naloge, mentorja/mentorico, ime in naslov šole, razred/letnik, za srednje šole program.

Rok za prijavo je  15. 12. 2016 do 12. ure (obrazec v prilogi).

2) ROK ZA ODDAJO RAZISKOVALNIH NALOG je 10. 3. 2017, do 12. ure.

Natisnjena naloga (razmik vrstic 1,5) je lahko dostavljena osebno ali po pošti na naslov:

Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto

Rozmanova ulica 10

8000 Novo mesto

pripis »Raziskovalna naloga«.

En izvod raziskovalne naloge je potrebno poslati v elektronski obliki na e-naslov zdruzenje.zb.nm@gmail.com.

Elektronski zapis  mora biti popolnoma enak natisnjenemu besedilu in v obliki enega celovitega dokumenta (Word ali PDF).

Naloga, ki ne bo opremljena in/ali posredovana v skladu s pogoji razpisa, bo zavrnjena.

 V. OCENJEVANJE RAZISKOVALNIH NALOG

Sestava komisije je v pristojnosti organizatorja nagradnega natečaja, to je Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto.  Komisija je sestavljena iz najmanj treh oseb. Člani/članice komisije prejete naloge pregledajo in ovrednotijo na podlagi priloženih meril.

Komisija bo o odločitvah in izboru obvestila izbrane avtorje po e-pošti, po klasični pošti in širšo javnost v medijih, na FB strani in na spletni strani društva.

Odločitve komisije so dokončne, pritožba ni mogoča.

Ocenjevanje bo potekalo v dveh stopnjah:

a ocenjevanje pisnega dela raziskovalne naloge in

b ocenjevanje javne predstavitve in zagovora raziskovalne naloge.

a) Besedila nalog bo komisija ocenjevala po naslednjih osnovnih merilih:

 

možno število točk

jasno opredeljen namen raziskovalne naloge

20

pregledna predstavitev teme

10

povezava z domačim okoljem

20

uporaba različnih raziskovalnih metod

15

obseg  uporabljene in navajane literature

20

tehnična izvedba in dovršenost naloge (jezik, oblika, estetski videz)

15

Skupaj točk

100

Ocenjevalna komisija lahko pisni del raziskovalne naloge zavrne s pisno obrazložitvijo.

Komisija lahko raziskovalno nalogo zavrne:

 • če ugotovi, da naloga po vsebini, kakovosti, obliki, ne ustreza področju raziskovanja ali drugim natečajnim pogojem,
 • če se bistveni podatki iz prijave ne ujemajo s podatki oddane naloge,
 • če bi presodila, da naloga ni izvirno delo avtorja.

 

Zavrnjene raziskovalne naloge se ne vključijo v drugi del ocenjevanja – javne predstavitve raziskovalnih nalog.

 b) Predstavitev in zagovor raziskovalne naloge bosta ocenjevana po naslednjih merilih:

 

Možno število točk

jedrnatost in večplastnost predstavitve naloge (bistvo problema, rezultati, ponazoritve

5

jezik (jasen, razumljiv…)

5

zagovor – odgovarjanje na vprašanja (suverenost, poznavanje tematike)

20

Skupaj točk

30

 

VI. PREDSTAVITEV IN ZAGOVOR RAZISKOVALNIH NALOG

Avtorji raziskovalnih nalog morajo svoje delo predstaviti na javni predstavitvi vseh, v natečaj vključenih raziskovalnih nalog, ki bodo potekale v času med 3. in 6. aprilom 2017.

Predstavitev posamezne raziskovalne naloge je časovno omejena na največ 20 minut (predstavitev do 15 minut in razprava do 5 minut).

Raziskovalne naloge naj bodo predstavljene tudi vizualno (plakati, izdelki, projekcija), kar je tudi predmet ocenjevanja. Izdelki in gradiva za vizualno predstavitev morajo biti opremljeni z osnovnimi podatki: naslov, tematsko področje raziskovanja, avtor, mentor. Plakate ali druge izdelke za vizualno predstavitev raziskovalne naloge avtorji prinesejo na predstavitev raziskovalne naloge.

Avtorji raziskovalnih nalog brez opravljene javne predstavitve ostanejo brez uvrstitve na natečaju.

VII. JAVNA OBJAVA REZULTATOV RAZISKOVALNIH NALOG, PRIZNANJA IN NAGRADE

Vse ocenjene raziskovalne naloge bodo po zaključni prireditvi objavljene na spletnih straneh društva. Povzetki raziskovalnih nalog bodo objavljeni v posebni publikaciji.

Priznanja in nagrade bomo podelili na zaključni prireditvi 21. aprila 2017 v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu.

Vsi udeleženci (avtorji/avtorice in mentorji/mentorice) bodo dobili potrdila o sodelovanju.

VIII. INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM NATEČAJEM

Za dokumentacijo (razpis, navodila za citiranje, priporočena literatura, obrazci) in morebitna vprašanja, pošljite na Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto, e-naslov: zdruzenje.zb.nm@gmail.com. ; GSM: 064 185 315; fax: 07 332 51 11

Jože Florijančič,

predsednik

Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE V RAZISKOVALNI NALOGI  

Ženske v narodnoosvobodilnem gibanju na Slovenskem

1           TABELE IN SLIKE

Tabele in slike morajo biti oštevilčene in naslovljene. Njihov naslov mora biti nad tabelo ali sliko. Postavljene morajo biti na mesta, kamor vsebinsko sodijo, hkrati pa morajo biti v besedilu omenjene tako, da se navede njihova številka, npr. (glej sliko 1; glej tabelo 1). Če je tabela ali slika prevzeta iz literature, mora biti neposredno pod tabelo oz. sliko naveden vir, na primer:

Vir: Arhiv Dolenjskega muzeja.

Vir: Alenka Gerlovič: zloženka razstave 8. 3.–27. 3. 1985. Novo mesto: Dolenjska galerija.

2           CITIRANJE IN POVZEMANJE

2.1          SPROTNO NAVAJANJE VIROV

Citirati pomeni dobesedno navajati besed ali stavkov iz pisnega dokumenta. Dobesedno citiramo, kar je novo ali pomembno. Citati naj bodo čim krajši in smiselno vključeni v besedilu. Morajo se popolnoma ujemati z izvirnikom. Če je citat predolg, ga skrajšamo tako, da nepomembno izpustimo in manjkajoči del nadomestimo s tremi pikami v oklepaju […].

V samem besedilu izpišemo dobesedni navedek (citat) v narekovajih, za njim pa vir tako, da v oklepaju navedemo avtorjev priimek, leto izida in stran.

Primeri:

Osolnik v svojih spominih na Kočevski zbor zapiše: »Nepozabna je bila izpoved o trpljenju in žrtvi slovenske žene in matere iz ust kmetice Marije Ivančičeve iz Sodražice.« (Osolnik 2010, 293)

Če je citiranih več del istega avtorja z enako letnico izida, se letnici izida doda še mala črka po abecednem vrstnem redu; podatka za letnico sta ločena s podpičjem).

Primer: (Osolnik 2010a; 2011b)

Ista pravila kot za citiranje veljajo tudi za uporabo idej in ugotovitev drugih avtorjev z lastnimi besedami (povzemanje).

2.2          SEZNAM LITERATURE

Na koncu naloge napišemo seznam uporabljene literature. Vanj vključimo tista dela, iz katerih dobesedno navajamo, ter tudi tista, ki jih nismo uporabili za citate, temveč smo po njih le povzeli ključne ideje.

2.2.1          KLASIČNI VIRI

 1. Monografije (knjige)

Priimek, Ime. Leto. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: založba. Zbirka, (štetje).

Monografija – en avtor

Primer:

Osolnik, Bogdan. 2010. Z ljubeznijo skozi surovi čas. Novo mesto: Goga.

Monografija – dva avtorja

Primer:

Gabrič, Aleš in Mateja  Režek. 2013. Zgodovina 4: učbenik za četrti letnik gimnazije. 1. izd. Ljubljana: DZS.

Monografija – trije ali več avtorjev

Primeri:

 • Heroji in slavne osebnosti na Slovenskem. 2013. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Župančičeva knjižnica.
 • Križnar, Ivka et. al. 1994. Dobrnič: ob 50-letnici I. kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze. Zv. 2. Novo mesto: Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba: Odbor za zaznamovanje 50-letnice SPŽZ.
 • Stanovnik, Janez in Nevenka Troha, ur. 2016. Slovenski zbornik 2016: ob 75-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Ljubljana: Ustanova Franca Rozmana – Staneta.
 • Šali, Franci, ur. 1997. Kulturno in prosvetno delovanje žensk v NOB. Novo mesto: Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba.

Članki v monografiji (zborniku)

Priimek, Ime. Leto. Naslov dela. V: Naslov zbornika. Kraj izida: Založba. Stran od–do.

Primeri:

 • Jožef Beg, Jožica. 2016. Z izobraževanjem v boju za svobodo. V: Slovenski zbornik 2016: ob 75-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Ljubljana: Ustanova Franca Rozmana – Staneta, 160–164.
 • Konjajev, Zora. 2016. Kako se je kalilo partizansko zdravstvo. V: Slovenski zbornik 2016: ob 75-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Ljubljana: Ustanova Franca Rozmana – Staneta, 166–169.
 • Vrščaj Zbrinc, Sonja. 2016. Koncentracijska taborišča v drugi svetovni vojni. V: Slovenski zbornik 2016: ob 75-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Ljubljana: Ustanova Franca Rozmana – Staneta, 51–53.

Leksikoni, enciklopedije, slovarji

Naslov publikacije: podnaslov. Leto. Kraj: Založba, str.

Primer:

 • Slovar slovenskega knjižnega jezika: druga knjiga: I–Na. (1975). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 81.

b) Serijske publikacije (revije, časopisi)

Naslov: podnaslov. (Odgovornost.) Kraj: Izdajatelj, začetek (in konec) izhajanja.

Začetek in konec izhajanja zapišemo takole:

 1. če je publikacija začela izhajati npr. leta 1978 in še izhaja: 1978– .
 2. če je publikacija izhajala npr. od leta 1959 do leta 1996: 1959–1996.

Primer:

 • Svobodna beseda: revija ZZB za vrednote NOB Slovenije. Ljubljana: ZZB za vrednote NOB Slovenije, 2015-

Članki v serijskih publikacijah

Obvezni elementi so:

Priimek, Ime. Leto. Naslov članka: podnaslov članka. Naslov serijske publikacije: podnaslov serijske publikacije, letnik, številka, strani.

Ležeče ali podčrtano pišemo naslov serijske publikacije.

Primer:

 • Cigale, Marija. Delo žensk med NOB na socialnem področju. Rast: revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja, št. 5/6, 438-442.

2.2.2          NAVAJANJE ELEKTRONSKIH VIROV

Avtor. Naslov dokumenta. Vrsta medija. Izdaja. Kraj izdaje. Založnik. Datum izdaje. Datum zadnjega popravljanja. Datum citiranja (obvezno za dokumente online). Zbirka. Dostopnost (obvezno za dokumente online).

Primeri:

 • Vida Brest (online). Dostopno prek: https://sl.wikipedia.org/wiki/Vida_Brest (11. 12. 2016).
 • Jeraj, Mateja. 2003. Komunistična partija, Antifašistična fronta žensk in uresničevanje ženske enakopravnosti v Sloveniji (1943–1953). Arhivi 26 (pdf). št. 1. Dostopno prek: http://www.zgodovina-ff-uni-lj.net/index.php?option=com_remository&Itemid=26&func=startdown&id=24 (11. 12. 2016).
 • Rajšek, Bojan. 13. 10. 2013. »Jaz nisem nobena gospa, jaz sem tovarišica!«. Delo(online). Dostopno prek: http://www.delo.si/druzba/panorama/jaz-nisem-nobena-gospa-jaz-sem-tovarisica.html (11. 12. 2016).

2.2.3          NETISKANE IN DRUGE PUBLIKACIJE

Za vse druge vrste gradiva pa velja, da napišemo v oklepaju za naslovom vrsto gradiva npr. videoposnetek, zvočni posnetek, slikovno in kartografsko gradivo in upoštevamo vse elemente navajanja vira, ki veljajo pri monografskih vrstah publikacij.

2.2.4          USTNI VIRI

Pomemben vir za raziskovalno nalogo bodo tudi ustni viri. V besedilu naj bo jasno razvidno, v katerem delu avtor naloge navaja pripoved informatorja.

Primer:

 • Po izpovedi (po pripovedovanju, po izjavi ipd.) Marije Novak avtorju dne 21. decembra 2016 … / Marija Novak je 21. decembra 2016 o teh dogodkih povedala: »…«

Ime in priimek informatorja, leto rojstva, vloga, funkcija ali položaj. Datum pripovedovanja.

Primer:

 • Marija Novak, r. 1922, članica AFŽ. 11. december 2016.

Pripravila

Jožica Jožef Beg,

koordinatorica natečaja

 

OBRAZEC ZA PRIJAVO NA NATEČAJ

 

Ime in priimek (spol):          __________________________________________

Datum in kraj rojstva:            _________________________________________

Šola:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Razred/letnik:                                                                                                                    

Ime in priimek mentorja/mentorice:                                                                                                                                                                                                                             

Dosegljivost mentorja/mentorice (telefon/e-mail):                                                      

Opredelitev teme raziskovanja:

NASLOV DELA:

 

 

S podpisom se strinjam s prenosom vseh materialnih avtorskih pravic skladno z 22. členom Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP, Ur. L. RS,. Št. 16/2007, 68/2008) Združenju borcev za vrednote NOB Novo mesto, brez časovne in teritorialne omejitve, za uporabo v tiskani in elektronski obliki. Prenos je izključujoč (ekskluziven). Navedene materialne avtorske pravice bo avtor prenesel na naročnika neomejeno in jih lahko naročnik izvaja brez soglasja avtorja. Avtor ohrani moralne avtorske pravice na svojem delu. 

 

Kraj in datum: Podpis avtorja: Podpis starša oz. skrbnika v primeru, da avtor še ni polnoleten: