Naslovnica znanstvene monografije

MONOGRAFIJA
Rogaška Slatina pod kljukastim križem

Zdravilišče med okupacijo 1941–1945

Raziskovalec, asistent in doktorand na Almi Mater Europaea – Fakulteti za humanistični študij (AMEU – ISH) in v Mednarodnem raziskovalnem centru druge svetovne vojne Maribor Daniel Siter je leta 2021 pri fakultetni založbi AMEU ISH izdal prvo znanstveno monografijo o štiriletni nacistični okupaciji zdraviliške občine Rogaška Slatina ter represivnem in uničujočem delovanju lokalne okupatorjeve oblasti. Izdaja se je simbolno ujemala z jubilejno 80. obletnico vdora Hitlerjeve vojske v Rogaško Slatino in zasedbo kraja. Marca lani je avtor pri isti založbi zaradi velikega javnega zanimanja in po razprodani prvi izdaji in ponatisu izdal še drugo, dopolnjeno in spremenjeno ter razširjeno izdajo.

V slovenskem zgodovinopisju je pionirsko znanstveno delo ter najpomembnejša in najobsežnejša temeljna referenčna literatura o nacistični zasedbi Rogaške Slatine. Zajema ogromen nabor doslej še nepoznanih in nepredstavljenih tematskih plati, poglavij, vidikov in daljnosežnih (tudi povojnih) posledic.

Najtemnejše poglavje v večstoletni zgodovini zdravilišča Rogaška Slatina avtor prikaže s celostno, sistematično, poglobljeno, temeljito in vsebinsko zaokroženo zgodovinopisno analizo turbulentnega časa okupacije Hitlerjevega najjužnejšega zdraviliškega mesta z lego ob južni meji »tisočletnega« tretjega rajha. Nekdanje banovinsko zdravilišče v Kraljevini Jugoslaviji, v letih 1941–1945 okupacijska občina Rogaška Slatina pod županskim vodstvom folksdojčerskega zločinca Herberta Migliča, je imelo v primerjavi z drugimi okupiranimi kraji na Spodnjem Štajerskem posebno zgodbo s pomembnim razlikovanjem. Kljub mikrozgodovinskemu značaju raziskava in knjiga močno presegata lokalne okvire. Pomen proučevanega prostora je bil veliko širši in pogostoma celo ključen za delovanje Spodnje Štajerske, kjer je zdravilišče kot pomembna obmejna postojanka tretjega rajha pridobilo izrazito varovalno vlogo. O tem pričajo vojni prilagojeni zdraviliški turizem, steklarska dejavnost, nastanitvene zmogljivosti, tabor za nemške otroke z bombno ogroženih ali uničenih urbanih območij, vadbeno taborišče Hitlerjeve mladine za predvojaško usposabljanje in nacistično svetovnonazorsko indoktrinacijo otrok in mladine, kazensko delovno taborišče, poveljniška grupna šola za vojaškopolitično usposabljanje in izobraževanje vodstvenega kadra Wehrmannschafta, lega ob nemško-hrvaški državni meji, sedeži raznarodovalno-ponemčevalnih organizacij in zvez, upravni oblastni aparat, vzvodi policijske, gestapovske in carinske oblasti ter gradbeni, utrjevalni in poveljniški štabi.

Znanstveno-metodološko ogrodje sestavlja izjemen nabor primarnih (doslej še neodkritih in javno neobjavljenih) zgodovinskih virov. Raziskava temelji na večletnem minucioznem arhivskem raziskovanju doma in v tujini ter drugih primarnih virov (šolskih kronik, matičnih knjig, mikrofilmov, časopisnega in drugega tiska, občutljive osebne dokumentacije žrtev okupatorjevega nasilja in drugih zasebnih zbirk ter pridobljenih ustnih virov oziroma spominskih pričevanj z izvajanjem obsežnih intervjujev s takrat še živečimi pričami). Izvirni študiji sta bila dodana terensko raziskovalno delo in uporaba tehnologije LIDAR.

Druga izdaja k bogatemu številu tematskih sklopov dodaja nekatere vizualne, vsebinske, oblikovne in grafične spremembe, novosti in izboljšave. Knjiga je obogatena z več kot 180 enotami redkega slikovnega gradiva. Posamezna poglavja in podpoglavja so prestrukturirana in dopolnjena z doslej še javno neobjavljenim slikovnim gradivom (reprodukcije arhivskih in drugih dokumentov ter posamezne fotografije – denimo iz arhiva Državnega muzeja Auschwitz-Birkenau) ter novo vsebino (vključitev dodatnih pričevalnih izsekov iz novopridobljenega spominskega pričevanja, nabora doslej še nepregledanega arhivskega gradiva in raziskovalnega obiska v Nemškem zveznem arhivu (Bundesarchiv Außenstelle Ludwigsburg). Popolnoma novo glavno vsebinsko poglavje zajema vidik vsakdanjega življenja v okupirani Rogaški Slatini, v katerem so osvetljena naslednja tematska področja: policijska in zapiralna ura ter prepoved izhoda za domačine, zdravilna voda in zdraviliški turizem, pomen kopališča, gledališča in kina ter preskrba z živili in nujnimi življenjskimi potrebščinami. Druga izdaja med drugim vključuje doslej prvo celovito statistično preglednico prisilno mobiliziranih padlih vojakov (mladih slatinskih vojakov) v nemških oboroženih silah z letnico rojstva, vojaškim činom, časom in krajem smrti ter krajem in državo pokopa oziroma natančnejšimi podatki o grobu.

D. S.


Naročilo lahko oddate pri avtorju (z vključenim avtorjevim podpisom in osebnim posvetilom): Daniel Siter (daniel.siter@almamater.si ali po telefonu na št. 040 735 982).